Normatives

Per obtenir els resultats lumínics que ens indiquen les normatives necessitem realitzar diverses accions:


  • Obtenir les mesures i la localització de les columnes exactes. En cas que no sigui possible, ens desplacem a realitzar els amidaments nosaltres mateixos.
  • És important saber quins nivells de llum hi ha actualment per tenir un ordre de magnitud respecte al nivell de llum que volem obtenir.
  • Realitzar un càlcul lumínic per conèixer la quantitat de projectors que caldrà utilitzar, les òptiques més adequades, l’orientació dels focus, els nivells de llum i els enlluernaments.
  • La contaminación luminosa es un factor que podemos controlar con nuestro sistema RS y las aletas antideslumbrantes.
  • Estar presents en el moment de l'orientació dels projectors, ja que és vital que es realitzi correctament per assegurar que el resultat final serà ajustat a el càlcul inicial.
  • Comprovació sobre el terreny del resultat final amb luxímetres certificats

Normatives